Članstvo

Članstvo u CCEE može biti:

• punopravno  i
• privremeno.

Punopravni član/ica CCEE može postati fizičko lice koje prihvata ciljeve i Statut CCEE i ispunjava sljedeće uslove:
• akademsko zvanje diplomiranog inženjera sa sljedećih fakulteta: Mašinski, Elektrotehnički, Arhitektonski i Građevinski fakultet;
• završenu obuku iz oblasti energetske efikasnosti pod okriljem Ministarstva ekonomije Vlade Crne Gore ili visoke naučne reference iz oblasti energetske efikasnosti ili su bili nosioci projekata iz oblasti energetske efikasnosti;
• u posebnom slučaju članom/icom se može postati i uz konsenzus Skupštine CCEE iako osoba ne ispunjava gore navedene uslove.

Član/ica CCEE ne može postati lice koje je isključeno ili je samovoljno istupilo iz CCEE.

Prijem u članstvo:

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština, na svojim sjednicama, na preporuku Upravnog Odbora CCEE.

Kandidat/kinja za člana/icu podnosi svoju radnu biografiju (CV) kao I Zahtjev za učlanjenje u CCEE Upravnom Odboru koji, ukoliko su uslovi za prijem ispunjeni, dodjeljuje kandidatu/kinji status privremenog člana/ice.

Privremenim članstvom kandidat/kinja ne stiče pravo glasa u Skupštini CCEE, niti pravo da bude biran/a u organe CCEE.

Skupština na prvoj sjednici glasa o predlogu učlanjenja kandidata/kinje kojima je dodijeljeno privremeno članstvo, u skladu sa odredbama ovog Statuta i drugih akata CCEE. Ovim izborom kandidat/kinja stiče status punopravnog člana/ice u CCEE, pravo glasa u Skupštini i pravo da bira i bude biran/a u organe upravljanja CCEE.

Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.

Godišnja članarina iznosi 60 Eura i može se uplatiti na dva načina:
– u dvije godišnje rate, u iznosu po 50% ukupne članarine
– ukupan iznos u prvom ili drugom godišnjem terminu za uplatu članarine

Prestanak članstva:

Članstvo u CCEE prestaje istupanjem ili isključenjem.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju, čime se automatski briše iz registra članova CCEE.

Članstvo u CCEE prestaje i na osnovu odluke Skupštine o isključenju u slučaju nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda CCEE.

Inicijativu za isključenje iz CCEE može da podnese svaki član CCEE.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnijet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u CCEE.

Godišnja članarina iznosi 60 Eura i može se uplatiti u cjelini ili iz dva puta tokom godine.